algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden iWebb

Kantoorhoudende te Utrecht aan de Padangstraat 20 (3531TC), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 57250146.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen iWebb en een opdrachtgever waarop iWebb deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met iWebb, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien de opdrachtgever desalniettemin haar eigen algemene voorwaarden van toepassing wil doen zijn op de betreffende overeenkomst, prevaleren de voorwaarden van iWebb indien en voorzover de voorwaarden van de opdrachtgever daarmee onverenigbaar zijn.

1.4 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offertes

2.1 De door iWebb gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. iWebb is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. Indien de aanvaarding van de offerte na de termijn van 30 dagen plaatsvindt, heeft iWebb het recht om de datum van aanvang en/of aflevering of geoffreerde bedragen aan te passen.

2.2 De prijzen in de genoemde offertes worden vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 iWebb zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft iWebb het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan iWebb aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan iWebb worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan iWebb zijn verstrekt, heeft iWebb het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 iWebb is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat iWebb is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan iWebb de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Uitvoeringstermijn

De opgave van uitvoerings- en leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal iWebb in overleg treden met de opdrachtgever.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. iWebb zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal iWebb de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal iWebb daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5 In afwijking van lid 3 zal iWebb geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt iWebb zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

7.2 Alle door iWebb verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, teksten, enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van iWebb worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

7.3 iWebb behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 iWebb is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen,met in achtneming van een opzegtermijn van één maand.

8.2 Overeenkomsten met een looptijd van langer dan zes maanden kunnen tussentijds door de opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand; overeenkomsten met een looptijd van zes maanden of korter zijn niet tussentijds opzegbaar.

8.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft iWebb recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan iWebb zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever in dat geval gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

8.4 De vorderingen van iWebb op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

▪    na het sluiten van de overeenkomst aan iWebb ter kennis gekomen omstandigheden geven iWebb goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

▪    indien iWebb de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

8.5 In de genoemde gevallen is iWebb bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van iWebb schadevergoeding te vorderen.